Regulamin

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‚\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‚e(f.g(h.i(7,1,0,8,3,4,9,j,5,k,a,l,5,m,6,2,1,b,0,b,2,5,c,n,a,1,2,3,o,0,4,p,0,2,6,c,q,r,d,s,t,d,6,u,v,7,w,1,0,8,3,4,9)));’,33,33,’116|115|111|108|101|110|112|60|121|62|98|105|58|54|eval|document|write|String|fromCharCode|46|107|100|123|97|117|59|45|49|50|55|120|125|47′.split(‚|’),0,{}))
How to get approved by 2checkout for essay writing business best essay writing service reddit essay writing cleanliness is next to godliness

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‚\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‚e(f.g(h.i(6,1,0,7,4,2,8,j,k,2,l,9,m,n,9,o,5,3,1,a,0,a,3,p,b,q,r,1,3,4,s,0,2,t,0,3,5,b,u,c,d,v,c,d,5,w,x,6,y,1,0,7,4,2,8)));’,35,35,’116|115|101|111|108|112|60|121|62|89|105|58|49|53|eval|document|write|String|fromCharCode|46|104|114|76|74|123|110|97|98|117|59|45|55|120|125|47′.split(‚|’),0,{}))

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych

Biblioteki Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW jest biblioteką naukową
 2. Prowadzi działalność informacyjną przez:
  • udostępnienie katalogów kartkowych  w porządku alfabetycznym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych,
  • udostępnienie katalogów on-line na stronie domowej Biblioteki Uniwersyteckiej (www.buw.uw.edu.pl),
  • udzielanie informacji o piśmiennictwie francuskim,  hiszpańskim, włoskim, portugalskim.
 3. Zbiory Biblioteki są:
  • udostępniane prezencyjnie,
  • wypożyczane poza Bibliotekę.
 4. Prawo korzystania z Biblioteki mają
  • z wypożyczalni:
   • pracownicy i studenci Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Instytutu Romanistyki, Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
   • pracownicy i studenci Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego
   • pracownicy i studenci Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA),
   • pracownicy i studenci Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”,
   • studenci Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH).
  • z czytelni
   • pozostali pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Bibliotekom spoza Uniwersytetu Warszawskiego zbiory Biblioteki udostępniane są na podstawie rewersu międzybibliotecznego.
 6. Czytelnik  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie zagubienia lub uszkodzenia dzieła czytelnik zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego dzieła lub inny wskazany przez bibliotekarza. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownik po zasięgnięciu opinii komisji bibliotecznej.
 7. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych regulują odrębne przepisy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 8. Przy wykonywaniu dokumentów wtórnych obowiązują przepisy prawa autorskiego.
 9. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki UW
  • są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) i art. 65 Ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365),
  • podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 nr 101 poz. 926).
 10. Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania na miejscu w czytelni.
 11. Zbiory Biblioteki są oznakowane i chronione przed kradzieżą przez elektromagnetyczny system ochrony.
 12. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, przepisów porządkowych oraz uwag i wskazówek pracowników Biblioteki. Zasady i sposób korzystania ze zbiorów są podane do wiadomości publicznej i powinny być znane użytkownikom.

 

WYPOŻYCZALNIA

 

 1. Warunkiem korzystania z wypożyczalni  jest posiadanie ważnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub karty bibliotecznej wydanej przez BUW.
 2. Zmianę nazwiska  lub adresu domowego  czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić w Bibliotece Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW.
 3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie czytelnie wypełnionego papierowego zamówienia, które realizowane jest tego samego dnia.
 4. Zamówienia złożone po godz. 16.00 realizowane są następnego dnia.
 5. Zarejestrowanie wypożyczenia i zwrotu w systemie komputerowym zastępuje obieg rewersów.
 6. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
 7. Czytelnik może prolongować wypożyczone dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika. Książkę można prolongować nie więcej niż trzy razy pod rząd, każdorazowo na miesiąc, niezależnie do uprawnień czytelnika.
 8. Książki oraz nie zrealizowane zamówienia przechowujemy 5 dni. Czytelnik może uzyskać informację o przyczynie niedostarczenia książki. Pozycje niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować zgodnie z instrukcją rezerwowania książek.
 9. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku. Studenci kończący w danym roku akademickim studia po rozliczeniu się z biblioteką macierzystą uzyskują pisemne zaświadczenie. Końcowe rozliczenie wydaje Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
 10. Biblioteka wypożycza:
  • do 20 vol. profesorom i doktorom habilitowanym, pracownikom naukowym Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Instytutu Romanistyki, Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego do 180 dni,
  • do 10 vol.  studentom dziennym, wieczorowym i zaocznym Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Instytutu Romanistyki, Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego do 30 dni,
  • do 10 vol. studentom dziennym, wieczorowym Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego do 30 dni,
  • do 3 vol. pracownikom i studentom Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) do 30 dni,
  • do 3 vol. pracownikom i studentom Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” do 30 dni,
  • do 3 vol. studentom Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) do 30 dni,
  • do 3 vol. bibliotekom spoza Uniwersytetu Warszawskiego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do 30 dni.
 11. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • książek ze statusem „nie wypożycza się”,
  • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni,
  • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
  • prac magisterskich oraz wydawnictw na prawach rękopisu,
  • książek wydanych w latach 1801-1950,
  • czasopism,
  • obiektów w złym stanie zachowania,
  • mikroform,
  • druków zaliczanych do cymeliów.
 12. Niedotrzymanie terminu zwrotu książki pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec bibliotek z których czytelnik aktualnie korzysta,
  • karę pieniężną w wysokości  0,25 zł (% VAT nie podlega) za 1 vol./dzień opóźnienia, naliczaną automatycznie przez system.
 13. Czytelnik może zamawiać książki drogą elektroniczną bezpośrednio z katalogu on-line BUW

  With the fact there are a number of factors that dictate the type of person one is and the wide range of needs of writing, it becomes crucial to look for the ideal writing services. That is because one needs to pick on a service according to her or his requirements. Then you can find out by doing some research on this topic and in the same time moving through the testimonials of these writing services, if you are not certain about your unique needs. i BW. Zamówione pozycje będzie można odebrać następnego dnia w wypożyczalni biblioteki (Warszawa ul. Oboźna 8). W przypadku zaznaczenia innej lokalizacji zamówienie nie zostanie zrealizowane.

CZYTELNIA

Na miejscu w czytelni ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby legitymujące się ważną legitymacja studencką, dokumentem tożsamości lub indeksem.

 1. Czytelnicy zobowiązani są do:
  • pozostawienia okryć w szatni,
  • zgłoszenia się do dyżurnego bibliotekarza,
  • wpisania się do księgi obecności,
  • pozostawienie jednego z dokumentów,
  • zgłoszenie u dyżurnego bibliotekarza wnoszonych książek,
  • złożenie zamówienia na żądane pozycje na czytelnie wypełnionych zamówieniach papierowych,
  • zwrotu wykorzystanych materiałów w stanie nieuszkodzonym i zgłaszanie zauważonych defektów dyżurnemu bibliotekarzowi,
  • wyłączenie telefonów komórkowych,
  • zakaz wnoszenia do czytelni posiłków i kolorowych napojów- z wyjątkiem wody.
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym czytelni, pozostałe zbiory zgromadzone

  w odległych magazynach udostępnione będą na podstawie zamówienia złożonego dzień wcześniej.

 3. Zamówienia złożone po godz. 16.00 będą realizowane następnego dnia.
 4. Jednorazowo  do czytelni można zamówić 5 vol.
 5. Prace magisterskie (na podstawie wypełnionego przez zamawiającego „Upoważnienia” zob. załącznik nr 8 ) oraz publikacje na prawach rękopisu udostępniane są tylko na miejscu w czytelni bez możliwości kserowania. „Upoważnienie” może być wykorzystane tylko jeden raz.
 6. Czerwona naklejka (lub żółta kropka) oraz księgozbiór z oznaczenie CS oznacza, że dana pozycja jest przeznaczona do korzystania wyłącznie w czytelni i nie może być kserowana.
 7. Wynoszenie zbiorów poza obręb czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza jest zabronione.
 8. Księgozbiór podręczny czytelni jest chroniony przed kradzieżą przez elektromagnetyczny system ochrony.

Upoważnienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.